Europarådets nivåskala

Allmänna spanskakurser

  • A1 (Nybörjarnivå)
  • A2 (Waystage)
  • B1 (Medelnivå)
  • B2 (Avancerad nivå)
  • C1 (Proficiency)

Instituto Cervantes kursnivåer är indelade enligt Europarådets referensramar för språk. Enligt direktiven behöver eleven mer tid för att avancera från en nivå till en annan ju högre i nivåskalan man kommer. Därför kan språkinlärningsprocessen illustreras i en omvänd pyramid.

Instituto Cervantes erbjuder kurser på fem nivåer av den europeiska skalan. Varje nivå innefattar kursdelar av 25 timmars lektionstid.

Det är viktigt att du som har läst spanska tidigare bokar en tid för nivåtest. Du får då träffa en lärare som bedömer din nivå och ger tips på den kurs som kan tänkas passa dig. Du som är helt nybörjare behöver inte göra något nivåtest utan börjar direkt på kurs A1-1.

Europarådets nivåskala

Europarådets nivåskala

C1 (Proficiency)

Jag kan läsa en stor mängd krävande, även längre texter, och är medveten om både konkret och underförstått innehåll. Jag kan uttrycka mig nästan helt spontant och obehindrat; det händer mycket sällan att jag uppenbart letar efter ord. Jag kan använda språket flexibelt och effektivt för sociala och yrkesmässiga ändamål. Jag kan uttala mig klart och välstrukturerat om komplexa sakförhållanden, jag kan ge utförliga beskrivningar eller rapporter och kan väva samman punkterna språkligt och innehållsmässigt.

B2 (Avancerad nivå)

Jag kan följa huvuddragen i komplexa texter om konkreta såväl som abstrakta ämnen. Inom mitt specialområde förstår jag även fackdiskussioner. Jag kan kommunicera med så pass hög grad av ledighet och spontanitet att ett samtal med en infödd samtalspartner förlöper i stort sett problemfritt. Jag kan uttala mig klart och detaljerat om ett stort antal varierande ämnen, jag kan förklara min ståndpunkt i en problemsituation och kan diskutera olika lösningars för- och nackdelar.

B1 (Medelnivå)

Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk som berör kända förhållanden som man regelbundet möter i arbetet, skolan och på fritiden. Jag kan hantera de flesta situationer som kan uppstå under resor i ett område där språket talas. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om ämnen som är kända och som är av personligt intresse eller berör det vardagliga livet (t ex familjen, arbetet, resor). Jag kan länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden, mina drömmar, förhoppningar och mål. Jag kan ge skäl och förklaringar till mina åsikter och ambitioner.

A2 (Waystage)

Jag kan förstå fraser och de vanligaste orden som har att göra med personliga förhållanden (t ex mycket grundläggande person och familjeinformation, shopping, närgeografi, arbetssituationen). Jag kan kommunicera i enkla och vanemässiga sammanhang och kräver ett enkelt och direkt utbyte av information om vardagliga ämnen och aktiviteter. Jag kan använda ett antal fraser för att på ett enkelt sätt beskriva min familj och andra människor, hur jag lever och bor, min utbildningsbakgrund och mitt nuvarande eller senaste jobb.

A1 (Nybörjarnivå)

Jag kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser som har att göra med de mest grundläggande och konkreta situationerna i vardagslivet. Jag kan presentera mig själv och andra och ställa frågor om t ex namn, var och hur någon bor, var någon jobbar och jag kan själv svara på liknande frågor. Jag kan kommunicera hjälpligt på ett mycket enkelt sätt om samtalspartnern talar långsamt och tydligt och är beredd att hjälpa mig.